Zpracování osobních údajů

INFORMACE

Udělením souhlasu na webových stránkách www.spolkova13.cz se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby společnost Spolková 13 s.r.o., se sídlem Milady Horákové 2047/23, Černá Pole, 602 00 Brno, Česká republika, IČ: 11827882, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 124920 (dále jako „správce“) zpracovávala Vaše osobní údaje ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení GDPR) dle dále uvedených podmínek a případně Vám zasílala obchodní sdělení, udělíte-li souhlas i k tomu, aby Vám obchodní či marketingové sdělení mohly být zasílány.

Naše společnost si klade za cíl v maximální možné míře chránit osobní údaje svých zákazníků, shromažďovat je a zpracovávat pouze v nezbytném rozsahu nutném pro uskutečnění společného cíle, tj. převod vlastnictví k nemovitosti. 

Rozsah a účel zpracování Vašich osobních údajů

Správce bude Vaše osobní údaje, které jste poskytli, tj. jméno, příjmení, email, telefonní číslo, zpracovávat v rozsahu nezbytném pro vyřízení konkrétního požadavku, žádosti či dotazu.

V případě, že se správcem uzavřete smlouvu týkající se koupě nemovité věci, vzniká tím správci právo bez udělení dalšího výslovného souhlasu zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu akademický titul, jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, trvalé bydliště, kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mail, bankovní spojení. Účelem zpracování těchto osobních údajů je splnění předmětu smlouvy a dále také dodržení zákonných povinností, stanovených právním řádem České republiky, např. v souvislosti s plněním daňových povinností. Správce je oprávněn předat Vaše osobní údaje třetí osobě, např. advokátní kanceláři, finančnímu poradci, bankovní instituci, účetní, pouze za účelem naplnění předmětu smlouvy, přičemž tyto osoby jsou vázány mlčenlivostí a jsou proškoleny v oblasti bezpečnosti a ochrany zpracování osobních údajů.

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat také za účelem nabízení nemovitostí ke koupi, příp. za účelem přímého marketingu (tj. nabízení produktů a služeb správce souvisejících s prodejem a nákupem nemovitostí) včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, tj. sdělení směřující k přímé či nepřímé podpoře image podnikatele, v případě, že jste k tomu dali souhlas.

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování je tento Váš souhlas a skutečnost, že Vaše osobní údaje jsou nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů souvisejících s prodejem nemovitostí. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Nařízením GDPR.

Doba, po níž budou Vaše osobní údaje zpracovávány

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu v souvislosti s přímým marketingem a uchovávat po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím emailu na adresu: info@myplaceinbrno.com. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas.

Osoby s přístupem k Vašim osobním údajům

K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce, jeho zaměstnanci a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky Nařízení GDPR zejména na bezpečnost uchování údajů, jsou vázáni povinností mlčenlivosti a proškoleni v oblasti ochrany osobních údajů. Těmito osobami jsou zejména právní, daňoví, účetní, realitní zprostředkovatelé anebo marketingoví poradci. Tyto osoby však budou mít přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu, tedy pokud to bude nutné pro poskytnutí služby a splnění zákonných požadavků.

Kontaktní údaje správce

Správce můžete kontaktovat na emailu: info@myplaceinbrno.com či písemně na adrese sídla správce. Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům.

Vaše práva související s ochranou Vašich osobních údajů

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v Nařízení GDPR.

Podle Nařízení GDPR máte právo:

  1. vzít souhlas kdykoliv zpět,
  2. požadovat po správci informaci, jaké osobní údaje zpracovává,
  3. požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  4. vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  5. požadovat po správci výmaz těchto osobních údajů,
  6. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je správce zpracovává pro účely přímého marketingu. Námitku je nutné podat správci. V případě, že vznesete námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu, správce osobní údaje v tomto rozsahu dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 GDPR.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

crossmenu